Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu www.nowylogizm.pl, należącego do Administratora,

Zakładasz firmę? Otwierasz sklep? Potrzebujesz oryginalnej nazwy dla swojego serwisu internetowego? Nie wiesz jak nazwać swój warsztat samochodowy? A może szukasz imienia dla swojego psa lub kota? Ta strona ci to ułatwi. 

Nowylogizm.pl – serwis, strona internetowa, dostępna pod adresem www.nowylogizm.pl prowadzona przez Administratora w języku polskim umożliwiająca tworzenie nowych wyrazów tzw. neologizmow, na podstawie podanych propozycji przez użytkownika. Specjalnie przygotowany algorytm po podaniu kilku przykładowych słów na ich podstawie tworzy nowe wyrażenia.

Nowe wyrażenia, słowa, mogą być tworzone w języku polskim po podaniu polskich słów lub w języku angielskim po podaniu słów angielskich. Odpowiedniej zmiany można dokonać klikając na flagę. 

Każdy niezarejestrowany, niezalogowany użytkownik korzystający z serwisu nowylogizm.pl wykorzystuje jego potencjał w 10-20 procentach.
Aby w pełni korzystać z serwisu należy się zarejestrować.

Rejestracja jest darmowa. Do rejestracji, założenia konta wymagane jest podanie adresu email oraz hasła. Na podany przy rejestracji adres email zostanie wysłany link do aktywacji konta w serwisie www.nowylogizm.pl 

Po rejestracji użytkownik uzyskuje pełen dostęp do serwisu i ma do wykorzystania 10 darmowych prób tworzenia nowych wyrazów.
Po ich wykorzystaniu aby dalej korzystać z serwisu i tworzyć neologizmy należy dokonać płatności w zależności od wybranej przez siebie opcji.
Po dokonaniu płatności użytkownik ma do wykorzystania odpowiedni pakiet.
Aktualne pakiety dostępne są dla zarejestrowanych i zalogowanych  użytkowników w zakładce "płatnośći".
Po ich wykorzystaniu następuje blokada tworzenia aż do dokonania ponownej płatności przez użytkownika który chce dobrowolnie korzystać z serwisu. 

Życzymy dużo NOWYCHLOGIZMOW.
Dziękujemy za skorzystanie z serwisu oraz zapraszamy ponownie.
Zespół NowyLogizm.pl

 

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.nowylogizm.pl

ADMINISTRATOREM SERWISU oraz ADMINISTRATOREM danych osobowych (w rozumieniu przepisów rozporządzenia RODO) przetwarzanych w ramach serwisu jest :

Administrator
e-mail: admin@nowylogizm.pl

Administrator jest osoba fizyczną nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej.

A. Postanowienia ogólne

 1. SERWIS - jest serwisem informacyjno-rozrywkowym - oferuje wyłącznie funkcjonalności związane z przeglądaniem słowników.
 2. UŻYTKOWNIK – dowolna osoba, która odwiedza stronę www serwisu. UZYTKOWNIKIEM może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, lub osoba prawna, która odwiedza stronę www serwisu.
 3. REGULAMIN - niniejszy Regulamin .
 4. KONSUMENT - UŻYTKOWNIK, osoba fizyczna odwiedzająca stronę w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.

B. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ADMINISTRATORA SERWISU.

 1. ADMINISTRATOR SERWISU - udostępnia serwis internetowy - umożliwiający przeglądanie różnych słowników z nałożonymi filtrami.
 2. Korzystanie z funkcjonalności serwisu może być zarówno bezpłatne jak i płatne. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi i ich opcje oraz zasady ich pobierania określa zakładka - "Cennik".
 3. ADMINISTRATOR SERWISU nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez UŻYTKOWNIKÓW oraz treść opinii i komentarzy UŻYTKOWNIKÓW. ADMINISTRATOR nie jest zobowiązany do weryfikacji materiałów i treści zamieszczanych przez UŻYTKOWNIKÓW.
 4. ADMINISTRATOR - w celu umożliwienia korzystania z SERWISU świadczy poprzez stronę WWW usługę utworzenia i administrowania konta UŻYTKOWNIKA w SERWISIE. Założenie konta jest bezpłatne. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.
 5. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
  • KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres ADMINISTRATORA. ADMINISTRATOR niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. ADMINISTRATOR w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
  • ADMINISTRATOR może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy ADMINISTRATOR może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym.
  • ADMINISTRATOR i UŻYTKOWNIK (lub OFERENT) mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na działanie serwisu.
 7. Do współpracy z systemem informatycznym po stronie Użytkownika konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SERWISU. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SERWISU konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SERWISU.
 8. UŻYTKOWNIK - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 9. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KONSUMENTA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

C. Korzystanie z serwisu .

 1. Do korzystania z pełnej funkcjonalności SERWISU konieczna jest rejestracja w systemie - założenie konta.
 2. Przed rejestracją UŻYTKOWNIK musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie.
 3. ADMINISTRATOR może usunąć Konto UŻYTKOWNIKA w przypadku, gdy korzystanie przez Niego z SERWISU narusza postanowienia REGULAMINU lub obowiązujące przepisy prawa. Nie zmienia to faktu, że w takiej sytuacji UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do usunięcia jego Konta.
 4. Udostępnienie funkcjonalności związanych z koniecznością wniesienia opłaty - następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie ADMINISTRATORA serwisu.
 5. Opłata za korzystanie z SERWISU może być dokonana wyłącznie poprzez system płatności on-line DotPAY - system administrowany przez Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, regulamin usługi dostępny pod adresem http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/, System płatności realizuje płatności kartami płatniczymi - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro;

D. Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. ADMINISTRATOR w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności. ADMINISTRATOR dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku gdy płatność była dokonana kartą płatniczą ADMINISTRATOR dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej KONSUMENTA.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku gdy UŻYTKOWNIKIEM jest przedsiębiorca wyłącza się rękojmię oraz prawo do odstąpienia od umowy.

E. Ograniczenie odpowiedzialności.

 1. Administrator udostępnia SERWIS www.nowylogizm.pl takim jakim jest.

F. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Na stronie jest przetwarzany wyłącznie adres e-mail - wykorzystywany jako identyfikator do konta UŻYTKOWNIKA.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień UŻYTKOWNIKÓW, wynikających z rozporządzenia RODO.
 3. UŻYTKOWNIK ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych - w tym celu można skorzystać z funkcji aktualizacji danych konta użytkownika w serwisie lub proszę wysłać zgłoszenie - na podany adres e-mail z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. UŻYTKOWNIK ma prawo do odwołania swojej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w każdym momencie.
 4. UŻYTKOWNIK ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe UŻYTKOWNIK może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).
 5. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych OFERENTA lub UŻYTKOWNIKA wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli UŻYTKOWNIK nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
 6. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem sytuacji przewidzianej przepisami prawa.
 7. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.
  • - dla utrzymania konta - podstawą przetwarzania tych danych jest regulamin, który został zaakceptowany w trakcie rejestracji. Dane te będziemy przetwarzać tak długo dopóki UŻYTKOWNIK nie wypowie zawartej umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • - dane w dokumentach sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości;
  - po tym okresie są usuwane
 8. Klient ma prawo wnieść skargę na działania ADMINISTRATORA do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

G. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24 maja 2018 poz. 1000 )
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane.
 6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 9. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)
 10. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 11. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
 12. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 13. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących działalności Sklepu Internetowego. O każdej zmianie Regulaminu Sklep Internetowy powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

H. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji oraz prawo do odstąpienia od umowy przy sprzedaży jeżeli KLIENTEM jest Przedsiębiorca działający w formie firmy jednoosobowej w oparciu o rejestrację w CEIDG

 1. Zapisy niniejszego rozdziału dotyczą wyłącznie transakcji z udziałem przedsiębiorcy tylko wtedy, kiedy umowa sprzedaży, którą zawarł ze SPRZEDAWCĄ nie miała charakteru zawodowego związanego z prowadzoną działalnością i w ramach tej umowy przysługują mu określone w ustawie prawa KONSUMENTA.
 2. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy - bez wad.
 3. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
 4. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KLIENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KLIENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KLIENT wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.
 7. Wadliwy PRODUKT - w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli będzie to możliwe i celowe - KLIENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży.
 8. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową, KLIENT może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatna naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli KLIENTT, z przyczyn określonych w powyższym ustępie nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli SPRZEDAJĄCY nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby KLIENTA na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność produktu z umową jest nieistotna.
 9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 11. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KLIENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 12. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KLIENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KLIENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KLIENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 13. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - SPRZEDAWCA odeśle produkt KLIENTOWI na własny koszt.
 14. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) KLIENT zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU (jeżeli produkt składa się z wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów - jednak jeżeli KLIENTOWI przysługują prawa KONSUMENTA, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, gdy SPRZEDAWCA nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KLIENTT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ - SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KLIENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 15. Po przesłaniu oświadczenia KLIENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY - chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
 16. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 17. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KLIENTA. SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT, chyba że KLIENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku gdy płatność byłą dokonana kartą płatniczą SPRZEDAWCA dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.
 18. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KLIENT.
 19. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KLIENTOWI w wypadkach wymienionych w załączniku.
 20. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

 

POLITYKA Prywatności.
Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników STRONY jest

Administrator
e-mail: admin@nowylogizm.pl

Administrator jest osobą prywatną i nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej.

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda niezbędnych do realizacji usługi danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie usługi może być niemożliwe.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania lub całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych.
  • - jeżeli podstawą przetwarzania była udzielona zgoda osoby - to zgoda może być odwołana w każdym momencie,
  • - jeżeli podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy - usunięcie danych może być niemożliwe - jeżeli przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy (np. finansowo-księgowe)
  • - jeżeli podstawą prawną jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora to Użytkownik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jego danych.
  Dla realizacji w/w żądań można skorzystać z funkcji w programie serwisu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Użytkownik ma prawo do odwołania swojej zgody w każdym momencie.
 4. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
 5. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy ADMINISTRATOREM i Użytkownikiem o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE .
 6. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, jeżeli wynika to z innych przepisów lub prawnych obowiązków Administratora.
 7. Administrator może prosić o podanie następujących danych osobowych Użytkownika:
  • adres e-mail;
  • w przypadku usług płatnych - dodatkowo dane identyfikacyjne przekazywane wraz z przelewem bankowym
 8. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.
  • - dla utrzymania konta w bazie Serwisu Internetowego - dane te będziemy przetwarzać tak długo dopóki Użytkownik nie cofnie udzielonej zgody;
  • - dane w dokumentach sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości;
  - po tym okresie są usuwane
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika. Zasady użytkowania cookies oparte są o postanowienia Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne - wraz z późniejszymi zmianami.

I. Informacja ogólna o cookies

 1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.
 3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 5. Jeżeli użytkownik po zapoznaniu się z niniejszą informacją pozostawi ustawienia aktualnie używanego urządzenia końcowego (w szczególności ustawienia przeglądarki)zezwalające na stosowanie cookies to w myśl art.173 ust.2 użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie cookies na aktualnie przeglądanej stronie i podstronach.

II. Cele stosowania cookies

 1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności. Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
 2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
 3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
  • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  • cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).
 5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.